در این دوره آموزشی اصول و مبانی یک مذاکره درست و صحیح آموزش داده می شود.