در این دوره آموزشی شما با اصولی حسابداری صنعتی بصورت کاربردی آشنا خواهید شد.