اصول حسابداری صنعتی
سارا جلیلیمهدی عبدی پور

اصول حسابداری صنعتی

در این دوره آموزشی شما با اصولی حسابداری صنعتی بصورت کاربردی آشنا خواهید شد.