اصول بازاريابي،بخش بندي،هدف گيري و موضع يابي

اصول بازاريابي،بخش بندي،هدف گيري و موضع يابي

اصول و مفاهیم بازاریابی بر اساس بخش بندی، هدف گیری و موضع یابی دسته بندی می گردد. در این درس مفاهیم اصلی این موضوع بررسی خواهد شد.