عارضه يابي(آسيب شناسي) و تعالي سازمان

عارضه يابي(آسيب شناسي) و تعالي سازمان

امروزه سازمانها و بنگاههاي اقتصادي با تغييرات غير قابل پيش بيني و پاسخگويي سريع در قبال عملکرد خود مواجه هستند. از اين رو سازمانهايي که مي خواهند سرآمد باشند ، بايد به گونه اي فعاليت کنند که به نتيجه مطلوب دست يابند و اين نتيجه بايد نظر تمامي ذينفعان سازمان را جلب کند . به عبارت ديگر سازمانها جداي از اينکه از چه بخشي هستند و يا از چه ساختار يا بلوغي برخوردار می باشند، براي کسب موفقيت و رضايت ذينفعان ، نيازمند بهبود و حرکت به سمت تعالي مي باشند . از اين جهت حرکت به سمت تعالي ناگزير از بکارگيري مدل هاي تعالي مختلف ميباشند