مديريت بهره وري

مديريت بهره وري

بهره‌وری ترکیبی است از درست انجام دادن کار یعنی کارآیی و اثربخشی به معنای انجام کارهای درست‌. در این مقاله سعی شده است به‌صورت خلاصه نگاهی به مفهوم بهره‌وری، اهمیت آن و اصول پایه و عوامل افزایش بهره‌وری و فواید بهره‌وری و نیز عواملی که باعث کاهش بهره‌وری می‌شوند داشته باشیم‌.